Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă respectă drepturile utilizatorilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

De asemenea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă respectă și Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele dvs de identificare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs atunci când deveniți clientul nostru.  Scopul colectării informaţiilor personale este întocmirea facturilor şi a documentelor de transport. Refuzul clientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea trimiterii comenzilor. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi communicate altor părți.

După crearea contului de client acesta poate opta pentru primirea newsletter-ului editurii. În cazul în care nu se doreşte acest lucru, nu se va bifa căsuţa aferentă.

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă nu solicită clienţilor săi prin niciun mijloc de comunicare informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care clientul le divulgă unor terti, acesta va suporta consecinţele acţiunii sale. Astfel, în cazuri de divulgare a acestor date, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii.

Drepturile cetățeanului UE

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă respectă Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele dvs de identificare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs atunci când deveniți clientul nostru.  Scopul colectării informaţiilor personale este întocmirea facturilor şi a documentelor de transport. Refuzul clientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea trimiterii comenzilor. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi communicate altor părți.

Extras din Regulamentul nr. 679/2016  (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail editura@casacartii.ro:

• Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective. Puteți solicita informatii privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale la adresa de email: editura@casacartii.ro;
• Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi, făra întarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
• Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțîmântul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
• Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicițați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs.
• Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului: În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa editura@casacartii.ro cu subiectul „retragere consimtamant”.
• Dreptul de a vă adresa justiției;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o masura semnificativă. Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și un operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțămantul dvs explicit.

• Perioada de timp: Vom încerca să raspundem solicitării în termen de 30 de zile. Însă, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dvs.
• Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs personale datorită dispozitiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
• Imposibilitatea de a vă identifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs personale din cauza identificatorilor pe care le furnizați în solicitarea dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizați numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în masură să ne conformăm solicitarii dvs, cu excepția cazului în care ne furnizați informatii suplimentare care să permită identificarea.